Produkty pochodzenia morskiego i nadmorskiego

Musimy się liczyć z tym, że w produktach spożywczych pochodzących z niektórych rejonów, występują pewne braki uwarun­kowane składem ziemi. Dotyczy to naj­częściej rejonów położonych w głębi kra­ju.

Jod i fluor to najbardziej znane pierwias­tki śladowe, których pozbawiona bywa woda gruntowa, a co za tym idzie: rów­nież rośliny i odżywiające się nimi zwie­rzęta. W nieco mniejszym stopniu doty­czy to miedzi, manganu i selenu. Niedobory te można jednak dzisiaj łatwo pokryć. Trzeba po prostu spożywać regu­larnie niewielkie (czasami większe) ilości produktów pochodzenia morskiego, ta­kie jak: glony lub przefermentowane w wodzie morskiej zboża czy soję (np. japońskie miso, z którego można przy­rządzać bardzo smaczne zupy), lub też specjalny sos sojowy (tamari, shoyu), a od czasu do czasu także ryby morskie. Produkty pochodzenia morskiego tworzą szczyt piramidy odżywiania przedstawio­nej na rysunku. Poszczególne grupy pro­duktów są na nim reprezentowane przez płaszczyzny o zróżnicowanej wielkości, odpowiadającej prawidłowym proporc­jom wagowym tych grup.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.