Produkty pochodzenia bezpośrednio zwierzęcego

Do tej grupy zaliczamy żywność, której źródłem jest wszystko, co pochodzi ze świata zwierzęcego i jest lub może być żywe, a więc jajka, mięso, ryby, dziczyz­nę, skorupiaki, mięczaki itd. Ma ona ogromną wartość jako element uzupeł­niający naszą dzienną rację pokarmową, obfituje bowiem w nieenergetyczne skład­niki odżywcze, które w produktach roś­linnych, a częściowo także w mleku wy­stępują w niedostatecznych ilościach lub w postaci utrudniającej ich przyswojenie. Najważniejsze z nich to żelazo, miedź, cynk i witamina B12. Poza tym w produk­tach pochodzenia bezpośrednio zwierzę­cego występują białka o wysokiej warto­ści biologicznej, tzn. takie, których skład aminokwasowy jest najbliższy potrze­bom organizmu ludzkiego. W wypadku diety wegetariańskiej mamy do czynienia z inną sytuacją, ponieważ różne roślinne nośniki białek nie uzupeł­niają się wystarczająco. Spowodowane jest to po części faktem, że wszystkie rośliny są słabo wyposażone w niektóre aminokwasy (np. metioninę) stanowiące materiał budulcowy białek. Pewną po­prawę sytuacji można osiągnąć, stosując różnorodne kombinacje warzyw liścio­wych i strączkowych z ziarnami i kieł­kami zbóż. Problem jednak w tym, że wszystkie te rośliny należałoby serwować w trakcie tego samego posiłku, ponieważ mechanizm uzupełniania się ich nie bę­dzie już tak dobrze funkcjonował, jeśli podamy je oddzielnie. Wystarczy jednak dodać do roślin sto­sunkowo niedużą ilość produktów zwie­rzęcych, a sytuacja będzie wyglądała cał­kowicie inaczej. Dzięki ich wzajemnemu uzupełnianiu się uzyskamy wówczas pokarm o bardzo wysokiej łącznej war­tości. Największą znaną wartość ma kombinacja jajek z ziemniakami w pro­porcji: 36% białka jajecznego na 64% białka ziemniaczanego, którą można za­pewnić, biorąc 1 jajko na 500 g ziem­niaków (1 kurze jajko zawiera 7 g białka, a 500 g ziemniaków 12 g białka, co odpowiada wyżej podanej proporcji). Jaj­ko sadzone ze szpinakiem i pieczonymi ziemniakami jest więc pod względem za­wartości białka potrawą bardziej wartoś­ciową niż niejedno skomplikowane danie mięsne.

Białko zawarte w jajku możemy uzupeł­nić nie tylko ziemniakami, lecz także ryżem, pszenicą, kukurydzą, soją i fasolą. Mięso uzupełnia doskonale wszelkie ro­dzaje zbóż. To samo dotyczy ryb (świet­nie się komponują z pszenicą). Podroby (wątroba, nerki, śledziona, płucka, mózg) doskonale współgrają pod względem za­wartego w nich białka z warzywami strą­czkowymi.

Połączenie mleka i przetworów mlecz­nych z pszenicą ma większą wartość bio­logiczną niż całe jajko. Stosunek tych dwóch składników musi się przy tym kształtować następująco: 75% białka

mlecznego na 25% białka pszenicznego. W praktyce oznacza to:

1/2 litra mleka+ 80 g pełnoziarnistego chleba pszennego

100 g twarogu (10%)+ 80 g pełnoziar­nistego chleba pszennego 60 g sera edamskiego (30%) + 80 g pełno­ziarnistego chleba pszennego 55 g sera ementaler (45%)+ 80 g pełno­ziarnistego chleba pszennego.

Jeśli chcemy się dobrze i zdrowo odżywiać, nie powinniśmy rezygnować z produktów pochodzenia bezpośrednio zwierzęcego.

Do tego, by spełniały one w praktyce swą rolę, wystarczy tylko niewielka ich ilość w dziennej racji pokarmowej. 100 g mięsa (lub ryb, lub innego porównywalnego produktu) mieści w sobie wszystkie te składniki odżywcze, których dostarcza­nie za pośrednictwem produktów pocho­dzenia bezpośrednio zwierzęcego wydaje się być wskazane. Większa ?porcja” to już luksus, chyba że ma stanowić element jakiejś specjalnej diety łub być przezna­czona dla osób ciężko pracujących fizycz­nie. W tym ostatnim wypadku nadmiar produktów zwierzęcych ulega po prostu spaleniu. Ludzie mniej aktywni fizycznie powinni natomiast ograniczyć ich spoży­cie do co najwyżej 200 g dziennie. Nie ma również powodu, by spożywać każdego dnia zarówno mięso, jak ryby, jajka itd. Ilość produktów bezpośrednio zwierzę­cych niezbędna naszemu organizmowi jest stosunkowo nieduża i dlatego na rysunku przedstawiającym piramidę zło­żoną z grup produktów spożywczych uporządkowanych według pożądanego ich udziału ilościowego w dziennej racji pokarmowej, zajmują one ostatnie miejs­ce wśród tych, które mają kluczowe zna­czenie dla odżywiania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.