Mleko i produkty mleczne

Grupa ta obejmuje wszystkie gatunki mleka oraz produkty mleczne. Stanowią one doskonałe uzupełnienie dla zbóż, równoważąc ich naturalne słabe strony. Prawie w całym świecie mleko i produkty mleczne są podstawowym składnikiem pożywienia. Może to być mleko: krowie, kozie, owcze, ośle, kobyle, renifera, ba­wołu. Do najważniejszych przetworów należą natomiast różne rodzaje mleka kwaszonego. Są to bardzo dobrze przy­swajalne napoje z mleka poddanego fermentacji wywołanej przez swoiste dro­bnoustroje i dzięki temu zachowujące większą trwałość. Można tu wymienić choćby lekko kwaśne mleko pełnotłuste, jogurt, sanogurt, kefir i kumys. Prze­tworami mlecznymi są też sery, które występują w co najmniej ośmiu klasach tłustości.

Osiem klas tłustości sera chudy-poniżej 10% zawartości tłusz­czu w suchej masie ćwierćtłusty – co najmniej 10% półtłusty – co najmniej 20% trzyćwierciowotłusty – co najmniej 30%

tłusty – co najmniej 40% pełno tłusty – co najmniej 45% śmietankowy – co najmniej 50% podwójnie śmietankowy – 60 do 85%

Do wysokowartościowych produktów mlecznych zaliczamy na koniec serwat­kę-produkt najmniej kaloryczny, ale bo­gaty w nieenergetyczne składniki odżyw­cze – oraz śmietanę i masło, produkty najbardziej kaloryczne. Produkty mleczne mają wiele zalet typo­wych dla produktów zwierzęcych, zawiera­ją bowiem między innymi pełnowartościo­we białka, cynk i witaminę B|2. Powinny zatem odgrywać znaczącą rolę w naszym odżywianiu.

Pod pewnym względem produkty te można nawet uznać za bezkonkuren­cyjne, są one mianowicie głównym źród­łem wapnia. Częściowo dlatego, że zawie­rają dużo tego pierwiastka, a częściowo dlatego, że wapń występujący w mleku jest najlepiej przyswajany przez orga­nizm.

W skoncentrowanej formie występują w mleku także inne substancje, np. kwas orotowy (będący substancją budulcową). Pojawia się jednak kolejne pytanie, a mia­nowicie: czy odżywianie się wyłącznie produktami mlecznymi i roślinnymi – a więc na bazie mleczno-roślinnej – wy­starcza całkowicie i na dłuższą metę?

Odpowiedź brzmi: tak, ale przy zachowa­niu pewnych warunków. Pokarm ograniczony wyłącznie do roślin i mleka nie ma jeszcze tych wszystkich zalet, które są pożądane z punktu widze­nia fizjologii żywienia. Dlatego też na dłuższą metę mogą na nim poprzestawać te osoby, które uzyskały rzeczywiście bardzo dobrą orientację w sprawach od­żywiania się i znają takie środki zaradcze, jak np. podnoszenie wartości odżyw­czych mleka przez jego fermentowanie. Przyczyną samoograniczania się do diety mleczno-roślinnej są najczęściej względy światopoglądowe. Światowa Organizacja Zdrowia jest jednak zdania, że dieta może być dopiero wtedy naprawdę bezproble­mowa, gdy w jej programie znajdują się przynajmniej jajka, jako produkty po­chodzenia bezpośrednio zwierzęcego. Odpowiada to diecie jajeczno-mleczno- roślinnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.