Archive for the ‘Jak sobie radzić przy zaburzeniach snu, stresie i nerwowości’ Category

Joga

Pojęcie ?Joga” wywodzi się z sanskrytu. Yuj oznacza ?wziąć w jarzmo, okiełznać, zdyscyplinować”. Tak jak się ściąga za­przęg konny cuglami, aby skierować wszy­stkie siły w jednym kierunku, tak joga dąży do koncentracji ducha, aby w ten sposób doprowadzić do jego zharmonizo­wania z najwyższą, uniwersalną istotą. Joga jest nie tylko systemem filozofi­cznym, wykorzystywanym w prakty­ce, ale [...]

Jak się nauczyć treningu autogenicznego?

Naukę przeprowadza się podczas regula­rnych posiedzeń odbywających się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Istotne jest, aby w domu ćwiczyć dalej, jeśli to możliwe dwa do trzech razy dziennie, w niezbyt długich seansach. Podczas pier­wszego seansu uczymy się przyswa­jać poczucie ciężkości i prawidłowo wy­cofywać się z niego. Po upływie około dwóch tygodni, gdy [...]

Świadoma autosugestia

Podstawy teoretyczne według Emila Couego Metoda świadomej autosugestii została stworzona przez francuskiego aptekarza Emila Couego, który wypróbował ją na sobie, będąc w klinice, w Nancy. Coue był bardzo popularny przed drugą wojną światową. Odwiedzało go wtedy ponad 40 000 pacjentów rocznie, a sama metoda została nazwana od jego nazwiska coueizmem. Coue wyszedł z założenia, że [...]

Programy podstawowe

Omówione poprzednio punkty ?pierw­szej potrzeby” mają zastosowanie w szczególnych okolicznościach. Dzięki właściwemu zlokalizowaniu tych punk­tów i wprawnemu ich masowaniu można zapanować nad wieloma napięciami ner­wowymi i psychicznymi, które występują w życiu codziennym. Natomiast progra­my podstawowe, którym chcemy teraz poświęcić uwagę, powinny stanowić bazę dla długofalowej działalności leczniczej. Odpowiadają one w o wiele większym stopniu prawdziwej [...]

Akupunkty doraźnie oddziałujące na zaburzenia nerwowe

Za pośrednictwem tych punktów powsta­jące uczucie niepokoju ma być likwido­wane już w zarodku. Dlatego można je nazwać punktami ?pierwszej potrzeby”. Wykorzystuje się je w szczególnych okoli­cznościach, a więc w razie nagłego wy­stąpienia rozstroju psychicznego i ner­wowego, w stanach napięcia, w okresach osłabienia sprawności umysłowej, ale ró­wnież przed trudnymi sytuacjami życio­wymi, wymagającymi wysiłku nerwowe­go i psychicznego, [...]