Archive for the ‘Jak sobie radzić przy schorzeniach układu trawiennego’ Category

Cholesterol

Cholesterol występuje wyłącznie w świe­cie zwierzęcym. Rośliny go nie zawierają. U zwierząt jest on ważnym składnikiem ścian komórek i osłonek nerwowych, a do jego pochodnych należą kwasy żółciowe, ważne hormony i witamina D. W produ­ktach pochodzenia zwierzęcego są zawar­te różne ilości cholesterolu. Stwierdzono, że przy spożywaniu bardzo niewielkich ilości tłustego mięsa zwierząt rzeźnych przyjmuje się [...]

Spożywanie tłuszczów – wskazówki praktyczne

Chcąc wprowadzić zdrową dietę, uwzglę­dniającą właściwe ?dostawy” tłuszczów, powinniśmy się trzymać kilku prostych zasad. 1. Łączna ilość tłuszczów nie powinna znacząco przekraczać 100 g dziennie. Inaczej mówiąc, tłuszcze nie powinny dawać więcej niż 35% całej energii uzyskiwanej z produktów spożyw­czych. Wyjaśnimy to na przykła­dzie obliczeń dotyczących urzędniczki (o średnim wzroście). Przedstawiają się one następująco: Łączne [...]

Odżywianie w razie zaburzeń przemiany tłuszczowej

Tłuszcze są niezbędnym do życia skład­nikiem naszego pożywienia. Po posiłku są one trawione (głównie w dwunastnicy), ulegając rozszczepieniu na podstawowe części składowe. W tej postaci zostają wchłonięte przez komór­ki. W komórkach są ponownie syntetyzo­wane i w postaci bardzo małych kropelek (tzw. chylomikronów) pobierane przez limfę. Stamtąd dostają się do krwi. Przy pewnych rodzajach zaburzeń prze­miany [...]

Puryny – substancja macierzysta kwasu moczowego

Purynami nazywamy bardzo ważne mo­lekuły, będące nieodzownym składni­kiem budulcowym jąder komórkowych. Wprowadzanie do organizmu puryn ra­zem z pokarmem jest zbyteczne, wytwa­rza on je bowiem sam w wystarczających ilościach z mniejszych molekuł. Odżywia­nie pozbawione zupełnie puryn nie jest jednak możliwe (i w żadnym wypadku konieczne), ponieważ zawiera je każdy roślinny i zwierzęcy produkt spożywczy, z wyjątkiem [...]

Odżywianie chorych na artretyzm

Zbyt duża koncentracja kwasu moczo­wego w płynach ustrojowych może pro­wadzić do artretyzmu (dny, skazy mocza­nowej). Dzisiaj już wiadomo, że trzeba mieć wrodzone predyspozycje do tej cho­roby, jednak dopiero towarzyszące temu złe odżywianie przyczynia się do jej napa­dów. Dotknięta nią osoba często wcale nie zauważa wzrostu poziomu kwasu moczowego we krwi i zwraca się do lekarza [...]

Odżywianie w razie chronicznego zaparcia

Zaparcie chroniczne jest spowodowane w dużej mierze także niewłaściwym od­żywianiem się, a głównie brakiem tzw. ciał balastowych. Ciała te to nie ulegają­ce strawieniu składniki naszego pożywie­nia. Stanowią one wprawdzie materiał energetyczny, ale są oporne na działanie enzymów trawiennych jelita i dlatego nie mogą być strawione w stopniu umoż­liwiającym wykorzystanie tej energii przez organizm. Nie zostają [...]

Odżywianie w chorobach układu trawiennego

Przy schorzeniach układu trawiennego stosujemy, ogólnie biorąc, normalną die­tę z niewielkimi tylko ograniczeniami. Ograniczenia te dotyczą zarówno okreś­lonych sposobów przyrządzania jedze­nia, o których wiadomo z doświadczenia, że są źle tolerowane, jak i takich natural­nych produktów spożywczych, które utrudniają trawienie oraz powodują wzdęcia, biegunki lub zaparcia. Zazwy­czaj sam zainteresowany wie najlepiej, co mu szkodzi. Ale zdarza [...]